مامان هر روز میرود دیدن پدربزرگ ام ، پیاده از خانه راه میوفتد میرود تجریش ، بعد شریعتی را میرود پایین تا سر دولت ، مثل اینکه آدم لقمه را بگیرد دست راستش ، بعد از زیر پای چپ رد کند و از پشت سر بگذارد دهنش
...................................................................................................
ابتدای صفحه