آقای مدیر خجالت میکشه که در این سن و سال بینی اش را عمل کرده ، هر روز یک ساعت در مورد اینکه کلاس سوم ابتدایی بوده توی مدرسه وقتی که سرش را روی شیر آب خم کرده یکی با کیف زده توی سرش و بینی اش خورده به شیر آب و شکسته و آن موقع پدرش توجه نکرده و ... حرف میزنه...
همیشه هم آخر صحبتش میگه : نمیدونین این همه سال چه انحرافی داشتم ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه