امروز سر برنامه قهوه خوردن هر روز ، آقای مدیر رو کرد به بقیه و خیلی جدی گفت میدونین چرا ا.ن با ر هبر دست نداد و روبوسی نکرد ؟
گفتیم :نه! چرا؟
گفت : آخه جدیدترین روش ترور اینه که یه ماده سمی میزنن به کف دستشون بعد با هر کس دست بدن سم از کف دست وارد بدن میشه و طرف رو چند ساعت بعد میکشه ، هیچ کس هم نمیفهمه کار کی بوده ...
بقیه هر کدام با هیجان در مورد این خبر حرف زدند و من قهوه را داغ داغ هورت کشیدم بلکه سوزش دهانم مانع شود که از آقای مدیر بپرسم تازگی سریا ل 4 2 را نگاه کرده یا نه ...


برای آنهایی که سریا ل 4 2 را ندیده اند ، جایی در انتهای فصل یک رئیس جمهور با همین روشی که در بالا گفته شد ترور میشود...
...................................................................................................
ابتدای صفحه