شوهر عمه ام گفت هر کس به ج . ا رای بدهد خائن است ، گفت هر رای یعنی یک مهر تائید بر ج. ا. ، گفت یک زمانی اگر رژیم عوض بشود و من برگردم و کاره ای شوم هر کس که مهر رای در شناسنامه اش باشد میاندازم زندان ، من گفتم زهی خیال باطل که تو زمانی برگردی و کاره ای شوی ، یک گوش را کردیم در و یکی دیگر را دروازه و راه افتادیم به سمت نزدیک ترین محل رای گیری که شهرداری ایلینگ بود به گمانم ، جمعه 2 2 خر داد یک روز بعد از رسیدن به لندن ، با خنده وارد شدیم و اصلا نترسیدیم که حجاب نداریم و آقایون هم با خنده از ما استقبال کردند ، بعدش با انگشت های جوهری ایستادیم جلوی در شهرداری و عکس انداختیم ، یک ساعت بعد داغ داغ عکس را گذاشتم در فیس بوک و آن موقع تنها چیزی که ناراحت ام می کرد این بود که شنبه همه میریزند توی خیابون و جشن راه می اندازند و حیف که ما تهران نیستیم ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه