هنوز زنده ام و دم جنبان
من نامزد نکرده ام ، به کسی قول ازدواج نداده ام، از ایران بیرون نرفته ام ، محل کار و زندگی ام را عوض نکرده ام، به روال سابق می آیم و میروم و هیچ اتفاق خاصی هم نیوفتاده است .
چرا آپدیت نمیکنم ؟
دلیل منطقی ندارد ...
از پنج شنبه این هفته هم به مدت 15-16 روز لندن هستم ، کسی آن دور و بر هست که پایه گشت و گذار باشد ؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه