آقای مدیر همه تلاش اش را میکند که من بخندم ، دلم میخواهد بهش بگویم که سرش به کار خودش باشد و انقدر هی گیر ندهد که من امروز چِم شده ، نگوید از صبح اخمالو هستم ، نگوید خانم فلانی بیاین این ایمیل رو ببینین خیلی خنده داره ، مرا مجبور نکند هلک و هلک از پشت میزم بلند شوم و این همه راه را که چهار قدم گنده هم نمیشود بروم تا پشت میز آقای مدیر و ایمیل خنده دار چی باشد خوب است ؟ ، عکس احمد ی نژ اد با روسری ....
عکس احمد ی نژ اد با روسری خنده دارد اصلا آقا ؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه