چرا انقدر خسته ام ؟
اینکه شبها 8 ساعت میخوابم ولی صبح هنوز باید با لیفتراک از توی تخت بیرون ام بیاورند آیا به آلودگی هوا و کبود اکسیژن ربط دارد؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه