* مسیر خانه تا اداره را که در روزهای غیر تعطیل بین 35تا 45 دقیقه طول میکشد امروز 7 دقیقه ای طی کردم ، روبروی ایستگاه مترو مصلی قبل از خروجی آفریقا تابلوی بزرگی نصب شده ، با این مضمون

همایش جهانی شیرخواران حسینی
همزمان در ایران و 30 کشور بزرگ جهان

به شدت کنجکاوم ببینم در این همایش کدام شیرخوار قرار است سخنرانی کند ؟

** بچه که بودم یعنی وای به حالم اگر کاری خلاف میل مامان انجام میدادم ، سخت گیر بود ، خیلی ... نتیجه اش اینکه الان توی فک و فامیل و در و همسایه و دوست و آشنا همه معتقدند که شهره خانم خیلی بچه های خوبی تربیت کرده ، اما خبر ندارند که این رکسی در حضور مامانش با آن رکسی در زمان غیبت مامانش تومنی 4 هزار تومان فرق دارد ، اما حالا چنان به دل کیانا راه میرود و هر سازی که میزند با آن میرقصد و تازه نیاید لحظه ای که عمویم یا خانم اش یک تشری هم به بچه شان بروند که مامان همان لحظه چنان طرفداری کیانا را می کند که هر چه عمویم ریسیده پنبه میشود ، دیشب فهمیدم که نیم بیشتر این حرص خوردن های من از دست کارهای کیانا به خاطر حسادت است ، مامان از سر کار که می آمد خسته بود ، لباس اش را در نیاورده می رفت پای گاز تا شام بپزد و ناهار فردا ، بعدش هم دستی به خانه بکشد ، بعد 10 نشده جلوی تلویزیون خوابش می برد ، من از آن روزها خاطره بدو بدو با مامان توی خانه و کله کشتی گرفتن و خندیدن و اینها را ندارم ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه