میگه رکسی اصرار نکن دیگه ، شام بیاین اینجا ، میگم نباید بگی اصرار نکن، باید بگی تعارف نکن ، میگه تعارف نکن یعنی چی ؟ میگم یعنی مثلا تو مهمونی ظرف میوه رو میگین جلوت ، تو میگی نه نمیخورم مرسی ، میگه پس اصرار نکن یعنی چی؟ میخوام بگم یعنی پافشاری ، یعنی .... میدونم که بعدش میگه پافشاری یعنی چی ؟ ... میگم یعنی مثلا پدرت میگه کیا نا ساعت 8 شده باید بری بخوابی ... تو بگی نه میخوام فیلم ببینم یا پدرت بگه این کارو نکن ، تو بگی نه دلم میخواد این کارو بکنم ...
نگام میکنه و میگه پس لجبازی یعنی چی؟

هر دو نشسته ایم پای کارتون جودی ابوت ، میگه اینو برای من گرفتی؟ میگم نه این مال دوستمه ، میگه اسم دوستت چیه ؟
جودی ...
اسم این خانمه چیه ؟
جودی ابوت ...
جودی عاشق این آقاهه است؟
اوهوم
میخواد باهاش ازدواج کنه ؟
اوهوم

صدایمان میکنند برای شام ، میگم ما نمیتونیم بیایم ، میخوایم کارتون ببینیم ، مامان میگه یعنی چی پاشین بیاین بعدش فیلم ببینین ، میگه رکسی تعارف نکن دیگه پاشو بریم شام بخوریم ...


حواسم هست که عمو یواشی سر شام میگوید این دو تا دختر عمو وقتی خوابشون میگیره اخلاقشون سگی میشه ، کارتون که نگاه میکنن چنان حواسشون پرته که هیچی نمیتونه از جلوی تلویزیون بلندشون کنه ، تو لجبازی و یکدندگی هم کپی برابر اصل همدیگن ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه