حسین کجایی که بهم بگی رکسی این روزها بدجور کبکت داره خروس میخونه ها


Love actually را دلم میخواهد امشب دوباره ببینم ... فقط برای آن صحنه ای که پسره آن طور از خانه میزند بیرون و هی میرود و از نیمه راه برمیگردد و دستش را میکند توی جیب اش و در می آورد و دوباره می رود و بر میگردد و این خانمه هم میخواند که
I wont go
I wont sleep
I cant breathe
Until youre resting here with me
I wont leave
I cant hide
I cannot be
Until your resting here with me


آقای همکار بالاخره صدایش در آمد ... گفت همین یک آهنگو روی کامپیوتر دارین ؟
من نگفتم که ها این به تلافی هورت کشیدن تو ... این به تلافیه آنکه صدای چایی خوردنت مثل فرو رفتن آب در سینک ظرفشویی می ماند ... این به تلافیه آنکه هر وقت لیوان چایی را دستت میبینم ابرهای همه عالم در دلم می گرید ...
لبخند زدم و گذاشتم برای بار 17777 ام بخواند ...
ابرهای همه عالم در دلم می گرید را که مستحضرید از آقای اخوان ثالث کش رفته شده .....
...................................................................................................
ابتدای صفحه