سلام الاغ عزیز حالت چه طوره؟

با سارا سر دو تا تل سر صورتی و قرمز که یادم نیست کدام رنگ اش مال من بود ولی یادم هست که هر دو با هم مو نمیزدند، بحث میکردیم که مال من قشنگ تره ... نه مال من قشنگ تره ... بعد میکشید به اینکه دوچرخه من قشنگتره و نه دوچرخه من قشنگتره و بعد یک کدام از ما اول حرص اش می گرفت و میگفت که بی تربیت و آن یکی میگفت خودتی بی تربیت
نه تویی
تویی
تویی
توییی
تو تو تویی
توییی تویی تویی
قهر قهر تا روز قیامت ...
اییییییی ...
و پشت مان را میکردیم به هم و می رفتیم خانه تا دو روز بعد که یکی یادش برود قهر بوده و دوباره بازی را شروع کنیم ...

از آن موقع الاغ درونم زایمان کرده و یک خانواده پرجمعیت را تشکیل داده که هر چند وقت یکبار یکیشان که بیدار میشود به عرعر و جفتک پرانی بقیه هم پیروی میکنند...
...................................................................................................
ابتدای صفحه