من در ولایت 1
Today's fortune: Strong and bitter words indicate a weak cause
مسواک نزده ام ، با موهای ژولی و پولی و هنوز نیمچه خوابی در چشم تَرَم میشکند ... دوست دارم همین طوری بنشینم پای میز و به غرغر های مامان گوش بدهم که هر یک دقیقه یک بار میگوید این چه قیافه ای اومدی پای میز صبحونه ...

این آشپزخانه را دوست دارم ، با اینکه اگر دست من بود در و دیوارش را پر میکردم از رشته های سیر و پیاز خشک شده و سبد های چوبی و قابلمه مسی و ماهیتابه و کفگیر ملاقه چوبی . تنهای جایی است که بیش از هر مکان دیگری به من آرامش میدهد ...

دوست دارم همین جا بنشینم مامان را نگاه کنم که دانه دانه برگ های کاهو را با وسواس زیر شیر آب می شورد و می اندازد داخل سبد ، یا وقتی پیاز خورد می کند و اشک گوشه چشم هایش را با بازوهایش پاک می کند ، وقتی خبر ندارد پشت سرش ایستاده ام و داد میزند رکسی و من جواب میدهم و بر میگردد می گوید اه تو اینجایی ، همه این وقت ها را دوست دارم...
...................................................................................................
ابتدای صفحه