این پست را لینک میکنم تا یادم باشد دلم چقدر چقدر برایت تنگ شده ... برای نگاه ات ... برای حرف زدنت ... برای بلغ گنده ات و برای ....

نمی دانم بالاخره این ماییم که دلتنگی می کنیم یا دلتنگی ست که ما را ... !
...................................................................................................
ابتدای صفحه