Today's fortune: Your love life will be happy and harmonious
خوب قالب قبلی یهویی هوس کرد که خراب شود ... من هم دست به آچار شدم و خواستم ابرویش را بردارم زدم فلج اش کردم ... این شد که برگشتم به قالب قبلی تا وقتیکه آقای به دادم برس را پیدا کنم که فعلا موبایلش خاموش است ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه