من تا همین یک سال پیش فکر میکردم که این حرف هایی که پشت سر شیر ازی ها می زنند شایعه است و فوق اش حالا یک کمی خونسرد هستند و آب توی دلشان تکان نمیخورد ....
مثلا خوب است که مثلا یکی بیاید بگوید همه ارا کی ها ذاتشان شیشه خورده دارد ؟ درست که یک کمی بدجنس و بدذات هستند ولی شیشه خورده را فقط باید ا راکی اصیل باشی تا بفهمی یعنی چی ....
بعد یک سال قبل شرکت یک قرارداد درست و درمان با آ ب و فا ضلاب شیر از بست که قرار بود وضع شرکت را از این رو به آن رو کند ، اما نمیدانم چی شد که از آن رو به این رو کرد.
تا ساعت 9 صبح که که به سختی میشود کسی را در آ بفا شیر از پشت میزش پیدا کرد. ساعت 1 هم ساعت کاری تموم شده دیگه خانم ، فردا زنگ بزنین ... در این یک سال حداقل 6-7 بار از ما خواسته اند نماینده بفرستیم آنجا ... مثلا ساعت 12 روز شنبه زنگ میزنند که نماینده تان راس ساعت 10 صبح یکشنبه اینجا باشد ...
با هزار بدبختی و فلاکت وقت دو سه روز وقت میگیریم و بلیط هواپیما جور میکنیم و با کلی هزینه نماینده می فرستیم آنجا ... یک نامه میدهند دستش که ببر این اتاق ، بعد بیار اون اتاق، بعد ببر حسابداری ... بعد آخرش ببر اون اتاق... همین ... یعنی یک کار روتین اداری را نماینده ما باید برود انجام دهد ...
نکنید این کارها رو تو رو خدا ... بیخود نیست پشت سرتون میگن ال و بل وجیمبل و ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه