این روزها همه مدام میگویند جای نگرانی ندارد و همه چیز طبیعی است و من هم هی به مامان می گویم جای نگرانی ندارد و همه چیز طبیعی است و کاو ه به من میگوید نگران نباش همه چیز طبیعی است و نمیدانم همین جمله ها را لابد بعد یکی دیگر به کاو ه می گوید...

فکر میکنم بعضی وقت ها آدم لازم دارد که بهش نگویند نگران نباش ، نگویند که همه چیز درست است و همه چیز مثل قبل می شود ... چون خوب نیست و مثل قبل هم نمیشود ....

بعضی وقت ها آدم لازم دارد بهش بگویند اشکال ندارد که نگران هستی و حق داری که باشی و اصلا لزومی ندارد ادای آدم های ریلکس را دربیاوری و اصلا دلت میخواهد گریه کن ، غر بزن، عصبانی باش ، یا هر کار دیگری که فکر میکنی آرامت می کند بکن ولی واقعیت را هم بپذیر ...

و فکر میکنم که بعضی وقت ها آدم به جمله " خبری ازت نیست کم پیدایی ، تحویل نمیگیری " حساسیت دارد مخصوصا وقتی در شرایط این روزهای من باشد ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه