با یک آقای عرب چت میکنیم ... به طبع که او فارسی بلد نیست و من هم عربی ام در مایه های ترکی است ... بماند که وقتی به آقاهه توضیح دادم که در سیستم آموزشی ایران ما هفت سال عربی درمخ مان فرو میکنیم و من هم یادم هست که همیشه نمره ام 19-20 بود و الان جز یک انا و انت هیچی یادم نیست دهانش باز مانده بود ...
یک دوست دیگر آنلاین است و مینویسد
بفرما شیر کاکائو
مینویسم : نوش جان
این نوش جان را به جای اینکه برای دوستم بنویسم میفرستم برای آقای عرب
حالا گیر داده که نوش جان یعنی چی
ام ...
اوم ...
با این انگلیسی الکن خدایی تلاش برای توضیح دادن تعارفات فارسی کار بس بیهوده ای است ... هی یک چیزهایی مینویسم و پاک میکنم و دست آخر مینویسم که نمیتونم توضیح بدم ...
و چند لحظه بعد مینویسم که I feel pain in my left hand
و او می نویسد
… ?نوش جان = Aha ! I feel pain in my left hand
...................................................................................................
ابتدای صفحه