من رای می دهم
تا شعاع 10کیلومتری آدم های دور و برم انتخابات را تحریم کرده اند. آیا حکومت به ..مش هست ؟


...................................................................................................
ابتدای صفحه