پسر خاله مامانم ،آقای ه، سه بار ازدواج کرده . از زن اولش دو تا بچه دارد که هر دو ازدواج کرده اند و بچه دارند ، خانم اش هم از ازدواج اولش یک پسر داشته قبلا ، بعد از جدا شدن از آقای ه دوباره ازدواج کرده و یک پسر هم از شوهر سوم اش دارد ، آقای ه هم چند سال بعد دوباره ازدواج کرده و از زن دوم اش دو تا بچه دارد که آنها هم ازدواج کرده اند ، آقای ه ده سال پیش بعد از بیست سال زندگی از زن دوم اش هم جدا شد و با خانمی ازدواج کرد که از ازدواج اول اش یک بچه دارد و ....
نتیجه اینکه دیروز آقای ه با همسر فعلی و دو همسر سابق اش و بچه های خودش و خودشان و بچه های زنهای سابقش در مهمانی شام بودند و ما گه گیجه گرفتیم که بفهمیم کی به کی است....
...................................................................................................
ابتدای صفحه