نه تو نرفتی ، تو هنوزم اینجایی !
1- دیشب با دوستی رفتیم سینما سپیده برای دیدن فیلم مندرلی، جمعا 8 نفر سانس 9:30 داخل سالن بودند ، اول که فیلم صدا نداشت، یک کمی که صبر کردیم صدای فیلم آمد ولی آنقدر آهسته بود که صدای فن های سالن بلندتر شنیده میشدند، بعد زیرنویس اش افتاده بود پایین پرده سینما و دیده نمیشد، یکی دو نفر رفتن و اعتراض کردند ، درست نشد، یکربعی از فیلم را در همان شرایط دیدیم که فیلم کلا خراب شد و نصفه نیمه دیده میشد ... من اول میخواستم توی سالن دو تا داد بزنم و فحش بدهم، اما دوستم گفت بهتر است متمدنانه برخورد کنیم ، پول بلیط را پس گرفتیم و رفتیم شام خوردیم ...
نمیدانم چرا این روزها سرو ته همه برنامه های فرهنگی ما به خوردن ختم میشود ...
2- امروز دوستانم که همیشه با هم سفر میرویم صبح راه افتاده اند به سمت شاهرود که بعدش بروند کویر... با همان توری که دفعه قبل رفته بودیم جنگل ابر ، عکس هایی از کویر طرود را در لینک زیر میتوانید ببینید.
من امروز امتحان پایان ترم زبان دارم و هنوز هم دارم فکر میکنم ارزش این امتحان بیشتر است یا سفری که ازش جا ماندم ، دیشب ساعت 12 شب هنوز میخواستم زنگ بزنم و بگویم من هم می آیم .... اما بر وسوسه نفس غلبه کردم ...
عکس هایش را بعدا از بچه ها میگیرم و میگذارم اینجا تا دلم بیشتر بسوزد .....
...................................................................................................
ابتدای صفحه