ایران ایران ایران .... خون و مرگ و عصیان
سر کلاس زبان معلم 15 دقیقه وقت میدهد که هر کس در یک صفحه بنویسد در سه سال گذشته زندگی اش چه طور گذشته ؟
حالا چه می کند؟
و برای سه سال آینده چه برنامه ای برای زندگی اش دارد؟

نگاه میکنم به 14 نفر دیگر که مثل من زل زده اند به کاغذ سفید ، یکی با ته خودکار میان دو ابرویش را میخاراند ، دیگری پای چپ اش را مداوم تکان میدهد ، آن یکی ناخن انگشت کوچک اش را میجود و .....
مینویسم در سه سال گذشته سر کار می رفتم و......
هیچ چیز متفاوت دیگری به ذهنم نمی رسد.
حالا کار میکنم و ....
دیگر هیچی
برای سه سال آینده هنوز هیچ برنامه ای ندارم....
...................................................................................................
ابتدای صفحه