پس انداز
اول مهر 100 تومن از حقوقم را برداشتم و بقیه اش را گذاشتم بانک و با خودم گفتم بمیرم هم نباید به این پول دست بزنم …
بعد تصمیم گرفتم این ماه کل مخارج ام را یادداشت کنم ...
تمام این ماه بر وسوسه پول برداشتن از حسابم غلبه کردم تا امروز...
امروز که حقوق جدید را گرفتم نشستم جمعی هم به مخارج ماه قبل زدم .... 460 هزار تومان ! چهارصد شصت هزار تومانننننن خرج کرده ام اما رقم حساب بانکی ام تکان نخورده ...
ممکن نیست ...
یک جای کار می لنگد اساسی....
....
.....
هنوز میلنگد...
......
کماکان لنگ میزند ...
....
....
علت لنگی معلوم شد ...
حساب بانکی کاوه ...
به نام من است ...
کارت عابر بانک دارد ...
کارت عابر بانک اش توی کیف من است .....
...................................................................................................
ابتدای صفحه