کسی اگر گذرش به شرکت ما بیوفتد و اتفاقی از پشت در اتاق حسابداری رد شود و کلمات و اصواتی نظیر جیگرتو بخورم... آ قربونش... عسل من ... آغووونننن ... لی لی لی ..... جووووون .... آآخخخ ... و اینها را بشنود عمرا حدس بزند آقای حسابدار دارد با پسر 20 روزه اش گپ می زند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه