چند نفر مثل من نشسته اند در محل کار و همین الان درست در همین لحظه به این فکر میکنند که کاش بتوانند کیف شان را بردارند و بدون خداحافظی بزنند بیرون و دیگر برنگردند؟
یک نفر؟
بیست و سه نفر؟
یکصد و بیست و سه نفر؟
هزار و صد و بیست و سه نفر؟
خدا را شکر .... حداقل اینجا احساس تنهایی نمیکنم....
...................................................................................................
ابتدای صفحه