جنگل ابر
برنامه سفر کاملا ناگهانی و بعد از شنیدن خبر تعطیلی پنج شنبه چیده شد، تهران به شاهرود یک قطار محلی دارد که اگر اشتباه نکنم ساعت 7:30 حرکت میکند و ساعت 5:30 عصر هم از شاهرود برمیگردد، به دلیل سه روز تعطیلی پشت سر هم کلیه بلیطهای قطار فروخته شده بود ، از ترمینال بیقی برای ساعت 7:30 صبح بلیط گرفتیم، تقریبا شش ساعت بعد نزدیک های 2 شاهرود بودیم، از اینجا به بعد برنامه ها با ابَرتور هماهنگ شده بود .
ناهار خوردیم و بعد از بازدید از مقبره بایزید بسطامی راهی جنگل ابر شدیم.....
مینی بوس ایستاد، کوله ها و وسایلمان را بار ماشین دیگری کردیم و خودمان پیاده راه افتادیم....
اولین تجربه خوابیدن در چادر در جنگل..... آخرش هم یک خرس نیامد ما را بخورد....

قبل از شام رفتیم پیاده روی...... نمیتوانم بگویم قدم زدن روی علفهای خیس میان مهی که همه جا را گرفته بود زیر نور ماه کامل چه حسی داشت.... (اگر چند نفری گرگ می شدند آنجا اصلا جای تعجب نداشت)
آتش و چای تمام مدت به راه بود.
صبح زیباتر از همیشهبعد از صبحانه راه افتادیم به سمت آبشار... برای منِ پشت میز نشین تنبل خیلی سخت بود..... گروه های زیادی برای گذراندن تعطیلات آمده بودند و مسیر منتهی به آبشار مثل دربند روزهای جمعه شده بود....
...................................................................................................
ابتدای صفحه