فکر میکنی حالا که داری غرق میشوی چند نفر را میخواهی با خودت پایین بکشی؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه