پسرخواهرخانم مدیر که برای دو سه هفته ای آمده ایران قرار است بیاید شرکت از اینترنت پرسرعت استفاده کند......
باید بسپارم قهوه و شیرینی بخرند و دستی هم به میزها و قفسه ها بکشند که در نبود آقای مدیر دو میلیمتر روی همه چیز را خاک گرفته .
این خواهر زاده خانم آقای مدیر فکر میکنی چه شکلی است ؟
پدرش که قد کوتاه و چاق و سبزه است، مادرش هم از شوهرش کوتاه تر و بگویی نگویی گندمی و دماغ اش را هم دو باری عمل کرده به گمانم ..... شاید احتیاج نباشد میزم را مرتب کنم ، حوصله دوباره رژلب زدن هم ندارم.....
آمد .....
این علم ژنتیک هم چیز احمقانه ای است ها ..... این قد بلند و موی تیره و پوست سفید و دماغ خوش فرم به کی رفته است پس؟
همه تلاشم را می کنم که وقتی حرف می زند نخندم .....
یک گیره لباس بزنید سر بینی تان و جمله زیر را بخوانید
آممم من اونجا آاامممم با کیبل کانکت میشم آاممممم سرعت هم آااممم خیلی آااامم بالاست...... اوکی؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه