ساعت 4:05 بامداد است. سینا را از پای چوبه ی دار بازگرداندند. 10 روز فرصت داده اند برای تهیه ی مابقی پول دیه.

نفس بكش!

مقتول مواد فروش بوده ،شاید همان بهتر که مُرد ....حق اش بود ..... اما آن راننده تاکسی که به خاطر 50 تومان چاقو خورد و مرد هم حق اش بود؟ قاتل اش 22 سال دارد ....

هنوز مطمئن نیستم نظرم در مورد اعدام چیست.... با خودم می گویم 19 سالگی نباید پایان زندگی باشد ، که اعدام راه حل نیست
اما یک لحظه فقط یک لحظه کوتاه تصور می کنم که اگر برادر من بود یا پدرم....
میگویم زبانت را گاز بگیر .... اما ....من آیا میگذشتم از خون عزیزانم؟ میتوانستم تصمیم بگیرم که اعدام این آدم هیچ کس را برای من زنده نمیکند؟
آیا میتوانستم بایستم و شاهد پایان زندگی پسری در 19 سالگی باشم؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه