10 دقیقه پیش همکارم تلفن را برداشت ، شماره گرفت و بعد دست اش را گذاشت روی دهنی گوشی و گیج و ویج از من پرسید خانم فلانی من با کی تماس گرفتم؟
من زدم روی میز تق تق یعنی بزنم به تخته که یادت نیست چه شماره ای را گرفته ای و من مگر علم غیب دارم که بفهمم تو با کی تماس گرفته ای ..... آن یکی همکارم از میز بغل داد زد بفرماین تو دربازه .....
پ ن : تیر خلاص امروز را همکارم زد ، یک ربع است که عینک به چشم و موبایل به گردن دارد دنبال موبایل و عینک اش می گردد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه