1- مجردی؟
2- شوهر داری؟

تو مایه های بی کوایت پلیز و شات آپ
هر دو یه معنی میده ......
...................................................................................................
ابتدای صفحه