از صندلی عقب صدای دخترک می آید، می گوید رولد دال توی یکی از کتابهاش گفته .... بقیه جمله اش گم می شود میان خداحافظی ما و پیاده که می شوم دلم می خواهد بدانم رولد دال چه گفته ......گیج کنار خیابان می ایستم و یک دفعه دلم می گیرد از اینکه هنوز هم کتاب خریدن های من به نظر مامانم پول حروم کردن می آید.....
پ ن : نیاز به راهنمایی یک پزشک دارم. می خواهم بدانم فاکتور FSH و RA(Immunoturbidimetric)و CRP در آزمایش خون نشان دهنده چی هستند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه