پمپ بنزین ها خلوت شد ....
کرایه سید خندان تا سر میرداماد 50 تومان اضافه شد.....
کره نایاب شد......
مجلس تا پایان تیرماه تعطیل شد.....
مسافرت رفتن ما تعطیل شد .....
آنهایی که پمپ بنزین ها و بانک ها و فروشگاه ها را آتش زدند مشتی ارازل و اوباش بودند که از بودجه 75 میلیون دلاری امریکا تامین می شوند....
توده مردم ایران بسیار عاقل است....
آقا پیغام فرستاد برایتان دعا کردیم دیدید خیلی سخت هم نبود.....
...................................................................................................
ابتدای صفحه