سادیسم
هر کس صبح اول وقت اخبار حوادث روزنامه ها را می خواند و تا شب در ذهن اش تصویر می سازد و نیمه شب با توهم اینکه کسی وارد خانه شده می پرد و تا صبح چمباتمه زده روی مبل نیمه خواب و بیدار سر می کند، خر است......
...................................................................................................
ابتدای صفحه