1. همه چیز به نظرم تصنعی و بازی می آید این روزها ، آدم ها هم بازیگر، بد بازی می کنند خیلی بد.

2. انگار زندگی بیشتر آدم های دور و برم روی شتر طی می شود با این بالا و پایینی که دارد. قبلا نمودارش روز به روز بود الان دقیقه ای ....

3. جدا نقش ورزش را در تغییر روحیه جدی بگیرید به این شرط که شما تنها آدم چاق کلاس نباشید.

4. جمع کردن لشگر اربعه راحت تر از جمع کردن 5 تا دوست در یک زمان و یک مکان است. من که امتحان کردم نشد. یکی عصر روزهای زوج کلاس دارد، یکی روزهای فرد ، یکی پنج شنبه شام دعوت است و ارتباط اش با نیامدن پنج شنبه ناهار را اگر شما فهمیدید به من هم بگویید.

5. یک تا پنج هیچ ربطی به هم ندارند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه