اصلا به این فکر نمیکنم که چرا مردم ترکیه می توانند تظاهرات کنند و علیه اسلامگراها شعار بدهند و بگویند که نمیخواهند حتی یک نماینده محجبه در کاخ ریاست جمهوری داشته باشند و اجازه نمیدهند که کشورشان به عصر جاهلیت.برگردد...
اصلا به این فکر نمی کنم که چرا من با روسری و مقنعه و بدون آرایش جرات ندارم به سرهنگ نیروی انتظامی که در جردن راه را بر ماشین ها سد می کند نگاه کنم و رویم را برمیگردانم آن طرف و ته دلم خدا خدا می کنم که گیر ندهد.
تنها چیزی که ذهنم را مشغول کرده این است که آن پسره که سرصبحی به قصد متلک گفتن از کنارم رد شد و خودش را مالید به بازویم، گفت بشکه یا خوشگل ?....
...................................................................................................
ابتدای صفحه