من مدام سعی می کنم از این حالت نوک دماغ را چسباندن به زندگی در بیایم و یکی کمی با فاصله به همه چیز نگاه کنم ، نمیشود اما....
...................................................................................................
ابتدای صفحه