همکارم ایستاده و زیر لب غر می زنه، علتشو که می پرسم انگار داغ دلش تازه شده باشه، گله می کنه از خانم اش که هر چی می خره زود دلشو می زنه ، میگه : خانم میریم خرید، بلوز تنش میکنه می پسنده می خره، پاشو میزاره تو خونه شروع میکنه به ایراد گرفتن ، میگم خوبه خودت خریدی ، چند روز پیش رفتیم فروشگاه رفاه، یه دونه از این شُرت ها خریده که یه آستین بلند زیر داره و یه تیکه رو داره و تا بالای نافه ، بعد اومدیم خونه میگه من از این خوشم نمیاد .....
داشتم تصور می کردم این چه مدل شورتیه که هم آستین داره هم زیر و روئه هم تا بالای نافه که بک دفعه دوزاریم افتاد، گفتم: منظورتون تی شرته دیگه ؟
گفت: آهان آره همون تی شرت
...................................................................................................
ابتدای صفحه