هدیه تولد
هر بار به سطل آشغال زرد رنگ گوشه آشپزخانه نگاه می کنم یاد اولین بوسه مان می افتم.

پ ن : کرگدن سلطان بود، کرگردن سلطان هست
...................................................................................................
ابتدای صفحه