.
سر خط

مشتی شن پنهان شده ته کیف دستی ام ، یادگار طوفان شن ، مانده و گذشته از آن همه جاده و آسمان و ابر و کوه و کویر و آدم ها و خاطره ها
...................................................................................................
ابتدای صفحه