فردا با مهتا میرم اراک که دو روز اول در کانون گرم خانواده باشم. بعد راه میوفتیم .... راستش از اینجا به بعد دیگه نه میدونم کی راه میوفتیم و نه میدونم کجا میریم و نه میدونم کی برمیگردیم.
کلا من پایه همه سفرهای بی برنامه هستم،مخصوصا این مدلی اش.
خسته ام از همه بدو بدوهای این دو هفته آخر.
هیجان زده ام از فکر سفر ...
سال 85 رو دوست نداشتم.
مهر 86 به دلم نیوفتاده هنوز.
...................................................................................................
ابتدای صفحه