عیدی و پاداش
من با این قلمبه ترین پولی که در سال به دستم میاد تا Male هم نمیتونم برم. همون نقطه سیاه روی نقشه، رها شده وسط اقیانوس هند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه