عقده یا آرزوهای دست نیافتنی
تاریخ: زمان حال
مکان: تهران - ایران
تاریخ : زمان حال
مکان : ایران

گذراندن تمام عصر در تراس روباز کافی شاپ زیر نور ملایم خورشید که رو به تاریکی می رود ، ورق زدن آرام کتاب ، نوشیدن چای و بازی کردن انگشت سبابه دست چپ با تارهای روشن و نازک فرخورده پشت گردن که هیچ وقت آفتاب نمی خورند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه