خالق شرلوک هلمز میتواند یه دستیار خوب داشته باشد.
مامان توانایی تجسم بدترین اتفاق ها را دارد ، قدرت خلاقیتش را به کار می اندازد و تصویر هولناکی را که در ذهنش هی دارد شکل عوض می کند مدام زیر گوش ات زمزمه کند آنقدر که کم کم باور می کنی اگر کاوه تلفنش را جواب نمی دهد حتما یا با ماشین به کسی زده، یا کسی با ماشین بهش زده، یا کسی با چاقو بهش حمله کرده ، یا دستگیر شده یا مریض شده یا .... بماند که دست آخر معلوم می شود حضور پلیس سر چهار راه مانع جواب دادن تلفن بوده....
...................................................................................................
ابتدای صفحه