مادربزرگ
دوست ندارم میان آدمهایی که سال به سال نمیبینمشان بایستم و خیره شوم به سنگ سیاه زیر پایم و فکر کنم تو آنجایی. واقعیت مرگ نیستی است و امروز می شود یک سال که تو نیستی ، خانه آن بوی سابق را نمیدهد و بوسه هایت را گم کرده ام.
...................................................................................................
ابتدای صفحه