ساعت ها و روزها میگذرند و گذرشان را فقط از تقویم میزم حس میکنم. از آن زمان هایی است که زندگی خیلی آرام و جاری است و یکنواختی اش آدم را آزار میدهد. همان خیابان ها ، همان آدم ها، همان حرف ها و ....
پ ن :انگار مدت ها بود صدای بارونو نشنیده بودم
...................................................................................................
ابتدای صفحه