زندگی مثل خوردن باقیمانده خامه عسلی پاک با انگشت کوچک دست راست است.

پ ن1 : ارتباطش را هر کس درست بگوید جایزه میگیرد.

پ ن 2 : تلویزیونم را قرض دادم به یک بنده خدایی... بودن و نبودنش در این دو ماه محرم و صفر فرق چندانی ندارد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه