گفتم آهن دلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دلبندی
سعدیا دور نیک نامی رفت
نوبت عاشقی است یک چندی

پ ن : بزن بریم به سرعت برق و باد.... :D
...................................................................................................
ابتدای صفحه