کارنامه این ترمتو گرفتی؟
آره ، به جز ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست وزبان بقیه رو پاس کردم....
...................................................................................................
ابتدای صفحه