تحریم را جدی بگیریم
یکی می پرسد اصلا این قطعنامه شامل چه چیزهایی هست؟ هیچ کس نمی داند....حسابدارمان ذوق میکند از بابت سخنرانی رئیس جمهور .... مدیرمان فکر می کند تصویب قطعنامه نتیجه مشارکت بالای مردم در انتخابات اخیر است و اینکه حالا دیگر جامعه اروپا و امریکا فکر میکنند که مردم ایران هم از سیاست های دولت دفاع می کنند..... یکی از همکارها از حماقت آنهایی که رای دادند حرف میزند ، سنگینی نگاهش انگار افتاده پس کله من ... یکی دیگر حمله امریکا به ایران را تنها راه حل می داند.... من سرم به خط خطی کردن کاغذ جلویم گرم است ..... خانه می کشم بدون دودکش ، کاج می کشم ، از این گل های ریز گرد گرد می کشم، ماهی می کشم، ستاره پنج پر می کشم.... رادیو روشن است ، نظر وزیر مسکن را در مورد وضعیت مسکن و گرانی کرایه خانه می پرسند و وزیر مسکن می گوید" قرار نبود این سوالها مطرح بشه" و بعد از اصرار خبرنگاران سه بار پشت هم میگوید که" من نمی فهمم چی میگین".......شاید پرسه زدن در بازار تجریش حالم را بهتر کند....... یا چند روزی بروم خانه و دراز بکشم و پاهایم را بگذارم روی سنگ های داغ شومینه.... دلم حرف زدن نمی خواهد.... دلم خندیدن هم نمی خواهد.... خانه ها و ماهی ها و کاج ها و ستاره ها و گل ها محو می شوند زیر حرکت آرام مداد سیاه........
...................................................................................................
ابتدای صفحه