راستش وقت هایی که همسایه طبقه بالا فرهاد می گذارد و صدایش را آنقدر بلند می کند که تا خانه من که سهل است چهار طبقه پایین تر هم صدایش را می شوند، من هم دی الیسو یا آزناوور می گذارم فقط محض رو کم کنی و صدایش را همان اندازه بلند می کنم. بقیه مواقع فقط به خاطر تو میخونم یا تو یا هیچ کس دیگه ..... و گاهی هم من به تو نه نمی گم نه به تو نه نمی گم......
...................................................................................................
ابتدای صفحه